0345-581056

Gratis verzending vanaf € 75,-

Gratis inpakken

Achteraf betalen


Voorwaarden


 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

 

 

Artikel 1: Defenities en toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Zin in! Kidsconceptstore en de klant.

1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze alg. voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze alg. voorwaarden.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.
 
Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Zin in! Kidsconceptstore zijn vrijblijvend. Zin in! Kidsconceptstore behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Zin in! Kidsconceptstore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet- , typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op de website. Zin in! Kidsconceptstore is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

2.4 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 
Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, incl. BTW. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.2 De verzendkosten bedragen € 2,95 per bestelling, ongeacht de grootte van de bestelling. Voor België en Duitsland geldt € 6,95. Bij bestellingen boven € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
* iDeal
* Pay Pal
* Betalen en ophalen in de winkel: U bestelt de artikelen en wij reserveren ze 5 dagen voor u. Binnen deze termijn dient u ze op te halen in de winkel en betaalt u gewoon aan de kassa.

3.4 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

3.5 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per mail met daarin de totale kosten, inclusief evt. verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3.6 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
 
Artikel 4: Leveringen
4.1 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Zin in! Kidsconceptstore is hiertoe echter niet verplicht. Een bestelling zal echter altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.

4.2 Zin in! Kidsconceptstore zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.

4.3 Het artikel moet gerechtelijk binnen 30 dagen geleverd zijn. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

4.4 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

4.5 Voor de verzending van de door u aangekochte artikelen maken wij gebruik van PostNL. Bestellingen die via de pakketpost van PostNL verzonden zijn, zijn via track&trace traceerbaar in dit systeem. Wanneer een artikel middels een envelop kan worden verzonden, zal deze in uw brievenbus worden gedaan. Bij de verzending van een pakket zal de postbode van PostNL twee afleverpogingen doen bij u thuis. Mocht dit niet lukken, dan zal het pakketje bij uw buren bezorgd worden. Indien zij ook daar niemand aantreffen, kunt u het pakket ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. Als u bezwaar heeft tegen bezorging bij uw buren, kunt u dit aangeven bij uw bestelling onder 'opmerkingen'.

4.6 Zin in! Kidsconceptstore is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven afleveradres.
 
Artikel 5: Ruilen en Retourneren
5.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren, onder de hierna geldende voorwaarden:

5.2 Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

5.3 De artikelen dienen in originele staat te zijn, dwz. ongedragen, ongewassen, niet beschadigd, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Indien het artikelkaartje niet meer aanwezig is, houden wij 25% van het aankoopbedrag in.

5.4 De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending. Tevens dient u ook de kassabon mee te sturen.

5.5 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.

5.6 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

5.7 Artikelen met 60% korting of meer kunnen niet meer geruild en/of geretourneerd worden.

5.8 Voor het ruilen van een artikel betalen wij eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel.

5.9 Bij retour sturen van een artikel zal het terug te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 dagen aan u worden overgemaakt.
 
Artikel 6: Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit z.s.m. gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
 
Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Zin in! Kidsconceptstore garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

7.2 Deze bovengenoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

7.3 U ontvangt een aankoopbewijs van Zin in! Kidsconceptstore, als bewijs voor de garantie.

7.4 Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan deze garanties, zal Zin in! Kidsconceptstore binnen redelijke termijn zorgdragen voor vervanging of herstel van het artikel. In beide gevallen dient u uw klacht eerst telefonisch of per mail te melden en het betreffende artikel aan Zin in! Kidsconceptstore te retourneren.

7.5 Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zin in! Kidsconceptstore, u of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel proberen aan te brengen, aan het artikel of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.

7.6 Zin in! Kidsconceptstore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Zin in! Kidsconceptstore

7.7 Iedere aansprakelijkheid van Zin in! Kidsconceptstore,  van de medewerkers en van de producten van Zin in! Kidsconceptstore voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Zin in! Kidsconceptstore is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.8 Iedere aansprakelijkheid van Zin in! Kidsconceptstore ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Zin in! Kidsconceptstore verschuldigd is.

7.9 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen u en Zin in! Kidsconceptstore, dan wel tussen Zin in! Kidsconceptstore en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zin in! Kidsconceptstore, is Zin in! Kidsconceptstore niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zin in! Kidsconceptstore.
 
Artikel 8: Overmacht
8.1 Zin in! Kidsconceptstore heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zin in! Kidsconceptstore gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zin in! Kidsconceptstore kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 9: Privacy
Alle persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Zin in! Kidsconceptstore en worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en het, per mail, op de hoogte houden van activiteiten van Zin in! Kidsconceptstore. Uw gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien u van ons geen aanbiedingen, acties, etc. meer wenst te ontvangen, kunt u dit per email laten weten.
 
Artikel 10: Niet tevreden?
Wij doen er alles aan om een perfect product af te leveren. Indien u desondanks niet tevreden bent over onze producten of over de manier van handelen, neem dan binnen redelijke termijn contact op met onze klantenservice.
T: 0345-581056 of
E: info@zininkidsconceptstore.nl
 
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Artikel 12:
Deze algemene verkoopvoorwaarden van Zin in! Kidsconceptstore zijn gedeponeerd
in het Handelsregister te Tiel, onder KVKnr. 11041716.